รับสมัครผู้เข้าประกวด Miss Air Sea Land Pattaya 2012 เมืองพัทยา
 
Miss Air Sea Land Pattaya 2012

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศาลาว่าการเมืองพัทยา
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เม.ย.55

**ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 17-24 ปี (หรือเกิดในระหว่างปี 2531-2538)

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร 1 ชุด
2.รูปถ่าย 4*6 นิ้ว 2 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.ผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา ลงลายมือชื่อข้อความยินยอมให้ร่วมประกวดและลงชื่อรับรองเอกสาร

 

                                                                                                                                                                           ย้อนกลับ