ข้อมูลนักท่องเที่ยว : ข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลพัทยา การเงินการธนาคาร แจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจท่องเที่ยว วีซ่าและหนังมือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ พัทยา
เงินบาท ณ ปัจจุบันเทียบเท่ากับเงินดอลล่าร์อเมริกันประมาณ 40 บาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดยเงินธนบัตรมีขนาดและสีสันต่างกันตามมูลค่าของธนบัตรชนิด
 
 

1000 Baht front
 
1000 Baht back

500 Baht front
 
500 Baht back

100 Baht front
 
100 Baht back

50 Baht front
 
50 Baht back

20 Baht front
 
20 Baht back

10 Baht front
 
10 Baht back
 

ชาวต่างประเทศสามารถนำเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้โดยไม่จำกัดชนิดของสกุลเงิน เช่นเดียวกับการนำออก แต่จำนวนที่นำเข้าห้ามเกิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือจำนวนที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเข้าเมือง และเมื่อออกจากประเทศไทย หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามนำเงินเกิน 50,000 บาท ออกนอกประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน กรุณาติดต่อธนาคาร หรือติดต่อสถานกงศุลไทยเพื่อขอข้อมูลเรื่องกฎระเบียบการนำเงินเข้าและออกจากราชอาณาจักรไทย

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา :
เปิดทำการทุกวัน 8.30 น. - 22.00 น.

 
9.30 น. - 15.30 น.
เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร (ยกเว้นธนาคารตามห้างสรรพสินค้าที่เปิดบริการทุกวัน)
 
 
เกร็ดความรู้
ข้อมูลประเทศไทย
การเงินการธนาคาร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจท่องเที่ยว
วีซ่าและหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ