ข้อมูลนักท่องเที่ยว : ข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลพัทยา การเงินการธนาคาร แจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจท่องเที่ยว วีซ่าและหนังมือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ พัทยา

พาสปอร์ต "ชาวต่างชาติต้องถือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ"

ข้อมูลเรื่องวีซ่าและการเข้าเมือง นักท่องเที่ยวบางสัญชาติได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า แต่ต้องถือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีหลักฐานประกอบอย่างอื่นเช่น ตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารอื่นที่แสดงพาหนะขากลับภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษากับสถานทูตไทยในต่างประเทศก่อนออกเดินทางหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถขอ Visa on Arrival ได้ที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย

ระยะเวลาที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ ระยะเวลาจะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า เช่น Transit visa อยู่ได้ 30 วัน วีซ่านักท่องเที่ยว 90 วัน และ 90 วัน รายละเอียดตามประกาศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากอยู่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในวีซ่า จะถูกปรับวันละ 200 บาท

การขอต่ออายุวีซ่า ขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ค่าต่อครั้งละ 1,900 บาท

บริการต่ออายุวีซ่าเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2546 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้บริการต่ออายุวีซ่าเคลื่อนที่ที่ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ทุกวันพุธ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2287 3101 ต่อ 2263 และ 2265

ค่าใช้จ่ายต่อการขอกลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry) คือ 1,900 บาท

วีซ่าขาออก ไม่ต้องใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกร็ดความรู้
ข้อมูลประเทศไทย
การเงินการธนาคาร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจท่องเที่ยว
วีซ่าและหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ